НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

Телефон довіри (044) 226-22-52

Начальник кафедри оперативного мистецтва оперативного факультету Національної академії Національної гвардії України, доктор наук з державного управління, доцент, полковник Олександр Бондаренко дотримується у своєму житті правила, що будь-яке завдання  можна вирішити. Можливо, саме цей, доволі мотиваційний підхід, допомагає йому щодня йти шляхом вдосконалення та розвитку. Про вагомі наукові дослідження, впровадження новітніх технологій навчання, взаєморозуміння із колегами та важливість наукової думки, читайте у нашому щотижневому проєкті «Сила в науці».

 Коли навчання є світлом, або про істинність народної мудрості на прикладі особистості науковця

Кожне вагоме досягнення неможливо реалізувати без навчання. Закономірно, чим більше зусиль докладається на початку, тим легше стає потім, коли людина загартовується, набирається досвіду та навичок роботи.  

Стосовно особистості Олександра Бондаренка, своє навчання в Академії Нацгвардії він розпочав ще у 1994 році. А у 1999 році закінчив навчальний заклад, отримавши диплом із відзнакою та кваліфікацію спеціаліста з менеджменту організацій, офіцера військового управління тактичного рівня. Але на цьому історія навчання в Академії для нашого героя не завершилася.

З 2008 по 2010 рік Олександр Геннадійович навчався у магістратурі факультету економіки та менеджменту Академії Нацгвардії, по закінченню якого здобув кваліфікацію магістра з менеджменту, офіцера військового управління оперативного рівня.

У 2003 році Олександр Бондаренко вступив до аспірантури Харківського державного економічного університету, який, на жаль, у зв’язку із закриттям спеціалізованої вченої ради, не закінчив.

«З 2006 року я продовжив підготовку в якості здобувача в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. У 2008 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді цього інституту та здобув науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління». А вже у 2011 році мені було присвоєно вчене звання доцента кафедри тилового забезпечення. Важливим для мене,  як науковця,  був і 2017 рік, адже саме цього року вступив до докторантури Національної академії Національної гвардії України. Докторську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Національного університету цивільного захисту України та здобув науковий ступінь доктора наук з державного управління за спеціальністю «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку».

Окрім уваги до навчання, під час нашого спілкування, Олександр Геннадійович розповів і про наставників, які зіграли визначну роль у його науковому житті. Скажімо, у Національній академії Національної гвардії України – це доктор наук з державного управління професор Сергій Бєлай, доктор військових наук професор Олександр Шмаков, доктор військових наук професор В’ячеслав Городнов, доктор військових наук професор Іван Кириченко, доктор наук з державного управління професор, генерал армії України Степан Полторак.

«Хотів би згадати й про непересічних особистостей Харківського національного економічного університету – доктора економічних наук професора Володимира Степановича Пономаренка та кандидата економічних наук доцента Ларису Юріївну Гордієнко. Харківському регіональному інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України завдячую за співпрацю із доктором економічних наук професором Олегом Юрійовичем Амосовим, доктором наук з державного управління професором Андрієм Олеговичем Дегтярем, доктором економічних наук професором Валерією Геннадіївною Щербак, доктором наук з державного управління професором Наталією Валеріївною Статівкою, кандидатом економічних наук доцентом Володимиром Омельяновичем Сивоконем, кандидатом наук з державного управління доцентом Андрієм Олеговичем Кузнецовим. А Національному університету цивільного захисту України, дякую за роботу з доктором наук із державного управління професором Світланою Миколаївною Домбровською. Крім названих вчених пишаюся науковими здобутками та активно вивчав наукові праці таких вітчизняних вчених: Ситник Г.П., Гобулін В.П., Качинський А.Б., Семенченко А.І., Садковий А.П., Князєв В.М., Бакуменко В.Д., Пономаренко Г.О. А також закордонних вчених: Гібсон Дж. Л., Іванцевнич Д. М., Доннеллні Д. Х., Грейсон Д.К., О’Делл К., Сааті Т.,  Кернс К., Окландер М.А.».

Державна безпека – сфера наукових досліджень із беззаперечною актуальністю

 Враховуючи те, що з 2006 по 2017 рік Олександр Бондаренко викладав на кафедрі тилового забезпечення Академії (з них 5 років з 2012 по 2017 рік очолював кафедру), то основними сферами його наукових досліджень були проблеми тилового (логістичного) забезпечення, воєнно-економічний аналіз, моделювання орагнізаційних структур органів управління та підрозділів тилового забезпечення.

З 2017 по 2019 рік, під час підготовки у докторнатурі Академії Нацгвардії, науковець досліджував проблеми державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, а саме: проблеми державного управління спільними діями сил безпеки та їх логістичним забезпеченням, моделювання організаційних структур органів управління логістичним забезпеченям спільних дій сил безпеки, визначення пріоритетності залучення представників сил безпеки до таких органів управління, а також оцінювання діяльності таких органів управління.

«У 2019 році я захистив дисертацію на тему «Державне управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації». А сьогодні основними сферами моїх наукових досліджень є: проблеми реагування сил безпеки на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці, проблеми забезпечення міжнародної безпеки та вирішення міжнародних конфліктів, проблеми підготовки кадрів для сил безпеки і оборони, зокрема для Національної гвардії України».

На сьогодні науковий рахунок Олександра Бондаренка нараховує публікацію 5-ти монографій (з них 1 одноосібна та 4 у співавторстві), 1 підручника з грифом «Затверджено МОН України», 2 навчальних посібників з грифом «Рекомендовано МОН України», 26-ти навчальних і навчально-методичних посібників, порадників та довідників, більше 120-ти наукових праць, у т. ч. більше 60-ти наукових статей у фахових наукових виданнях, з яких 8 статей у закордонних наукових виданнях та у виданнях, включених до науково метричних баз SCOPUS та WebOfScience, 2 патенти на корисні моделі. Також гвардієць підготував 3 переможців та 2 лауреатів всеукраїнських та регіональних конкурсів студентських наукових робіт.

Звернув увагу полковник і на те, що останніми роками в Академії Нацгвардії  динамічно розвивається науковий потенціал. Сьогодні в Академії Нацгвардії нараховується 181 кандидат наук і 32 доктори наук. Серед них 50 жінок-науковиць. 

«Академія увійшла до рейтингу 200 навчальних закладів за науковим потенціалом та публікуванням у наукових виданнях, які внесені до відомих науковометричних баз, зокрема SCOPUS та WebOfScience. А стосовно сучасного наукового життя в Україні, можна охарактеризувати як фанатичну діяльність вчених-ентузіастів, на жаль, при недостатній матеріальній та фінансовій підтримці».

Успішна робота кафедри оперативного мистецтва Академії – один із важливих компонентів розвитку офіцерів Нацгвардії

 Олександр Бондаренко очолює кафедру оперативного мистецтва оперативного факультету Академії з вересня 2020 року. Ключовим моментом своєї роботи, у якості начальника кафедри, гвардієць вважає мотивування науково-педагогічного колективу кафедри на впровадження новітніх технологій навчання. Особлива увага на кафедрі оперативного мистецтва приділяється створенню сучасного навчально-методичного забезпечення відповідно до вимог стандартів вищої освіти та стандартів НАТО.

«На кафедрі проводиться значна наукова робота з питань будівництва, розвитку основ управління, оперативного мистецтва і тактики Національної гвардії України. Вчені кафедри беруть активну участь у проведенні науково-дослідних робіт, в узагальненні досвіду військ, у роботі державних акредитаційних комісій, експертних і спеціалізованих вчених рад та редколегій наукових видань із питань військової справи та державної безпеки. Ад’юнкти та здобувачі при кафедрі успішно працюють над актуальними питаннями розвитку Нацгвардії. Наукова робота проводиться у формах: розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу, написання та підготовка до друку навчальних та наукових видань (монографій, підручників, навчальних посібників, словників, наукових статей тощо), розроблення звітів про науково-дослідні роботи, участь у наукових семінарах та конференціях, виконання інших видів діяльності, пов’язаної з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації».

Олександр Геннадійович зазначив, що на кафедрі оперативного мистецтва всі ключові напрямки роботи обов’язково обговорюються у колективі. При цьому, начальник кафедри має бути організатором та фасилітатором, тобто визначати основні напрямки діяльності колективу, мотивувати колектив на виконання перспективних, короткострокових та поточних завдань, розумно делегувати повноваження та вчасно надавати допомогу.

«Саме при такому підході важливе розуміння колективом начальника та підтримка колективу, адже, враховуючи науковий, педагогічний та методичний потенціал, а також серйозний досвід управлінської діяльності кожного науково-педагогічного працівника кафедри, начальнику кафедри необхідно прислухатися до думки колективу. Водночас не можна забувати, що вся повнота відповідальності за діяльність кафедри покладається саме на начальника».

У роботі зі слухачами важливо бути справжнім наставником

Щодо викладацької діяльності, наразі Олександр Бондаренко викладає навчальну дисципліну «Національна безпека України» для здобувачів вищої освіти оперативного факультету всіх спеціальностей. За словами військовослужбовця, з вересня 2021 року розпочинається підготовка офіцерів – здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищого оперативного рівня військової освіти за спеціальністю 251 «Державна безпека», в якій на сьогодні з колегами розробляємо нову навчальну дисципліну «Актуальні проблеми забезпечення державної безпеки формуваннями НГУ».

«Викладання і наука обов’язково мають доповнювати одна одну, особливо при викладанні навчальних дисциплін на магістерському рівні, адже навчання у магістратурі має поєднувати викладання і дослідницьку складову. Особисто для мене, головним у роботі зі слухачами є змотивувати їх на жагу до знань. Стати для них наставником та фасилітатором на шляху пізнання нового».

Участь у наукових конференціях – можливість поглянути на стан та перспективи розвитку науки

 Олександр Бондаренко вважає за доцільне розділити наукові форуми на два види – найбільш корисні для обговорення специфічних завдань Національної гвардії України та наукові форуми із загальних питань безпеки і оборони.

Стосовно наукових форумів із загальних питань безпеки і оборони, Олександр Геннадійович звернув увагу на Міжнародному семінарі країн членів міжнародної асоціації сил жандармерії FIEP «Сили жандармерії у майбутніх міжнародних операціях з питань миру та безпеки», яка проводилася у лютому 2019 року в місті Амстердам (Королівство Нідерланди), круглому столі «Формування дієвих механізмів державного управління із забезпечення державної безпеки» (Національний університет цивільного захисту України,14 травня 2021 р.), Всеукраїнському круглому столі «Актуальні проблеми забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони» (Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 23 квітня 2021).

«Щодо найбільш корисних наукових форумів для обговорення специфічних завдань Національної гвардії України, я б назвав щорічні науково-практичні конференції нашої Академії «Службово-бойова діяльність НГУ: сучасний стан, проблеми та перспективи», а також конференції, які організовують кафедри оперативного факультету».

 

Життєві правила та життєва радість – важливі компоненти успіху

Незважаючи на насичений графік роботи і служби, Олександр Бондаренко завжди знаходить час для того, що наповнює душу щастям та спокоєм. Головне хобі офіцера – читання історичної літератури. А головним життєвим захопленням є родина, про яку він розповідає з неприхованою любов’ю та радістю.  

«Моя дружина Наталія Юріївна – муза та натхнення всього життя, красива та дуже розумна жінка, фаховий юрист; старша донька Яна – випускниця зі школи з золотою медаллю, студентка Харківського національного економічного університету – майбутній фахівець із міжнародних відносин та стратегічних комунікацій; молодша донька – Валерія, яка тільки розпочинає своє життя, проте вже вчиться проявляти свій талант у хореографії».

А коли мова заходить про наукове правило, Олександр Бондаренко запевнив, що воно цілком збігається з життєвим: «Будь-яке завдання вирішується». На його думку, для кожного науковця головне думати, шукати, аналізувати, знаходити вирішення завдань, при чому, цей процес слід продовжувати постійно.

«А фіксація здобутків у вигляді здобуття наукового ступеня або отримання вченого звання потребує постійного підтвердження у майбутньому через дослідження, публікації та апробації».

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікацій НА НГУ