П'ятниця, 3 Квітня, 2020 - 08:04
15 Чер 2018

Хід історії - 2017 рік. Хроніка впровадження ґендерної політики у Національній гвардії України

Сучасні цивілізовані країни та інституції віддані ідеї забезпе­чення рівних прав, можливостей та політики розмаїття, мета якої полягає у справедливому та неупередженому ставленні до людини і створенні умов як на робочому місці, так і в суспіль­стві в цілому. Право захищати держа­ву не просто право – це питання вико­ристання ресурсу країни, а залучення всіх представників суспільства без виключення до процвітання країни і право кожного та кожної на реаліза­цію особистісного потенціалу – це не­обхідна умова сьогодення. Розуміння, оцінка та ефективне управління цими відмінностями можуть привести до більшого залучення, яке можна ви­користати для досягнення успіху на індивідуальному, тактичному, страте­гічному рівні.

 

Сьогодні, коли наша держава ро­бить впевнені кроки вперед на шляху євроінтеграції, у Національній гвардії України гостро постало питання рів­ності прав чоловіків та жінок. Тож, підтримуючи дії Уряду щодо політики ґендерної рівності та на виконання наказу МВС України від 24.05.2017 № 446 «Про оголошення рішення ко­легії МВС України», з метою імплемен­тації Національного плану дій з вико­нання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, що затверджений роз­порядженням Кабінету Міністрів Укра­їни від 24.02.2017 за №113-р, активно розпочався процес впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

За результатами 2017 року зробле­ний прорив у напрямку ґендерної інте­грації в Національній гвардії України:

  • імплементовано та адаптовано більшість вимог документів з ґендерної політики;

 

  • введено посаду старшої інспек­тора (радниці з питань реформу­вання психологічної служби та ґендерної політики) відділу рад­ників апарату командувача Наці­ональної гвардії України;

 

  • у Головному управлінні Націо­нальної гвардії України створе­но службу з ґендерної інтеграції з метою підвищення ефектив­ності впровадження ґендерної політики;

 

  • здійснена внутрішня оцінка стар­тових позицій щодо відповідності принципу рівності прав жінок та чоловіків та ґендерної чуйності, яка дає уявлення про наявну про­блематику та стала основою для адаптації документів (Плану дій МВС, Оцінки ґендерного впливу на Сектор безпеки та оборони України 2017 року, Ґендерної пер­спективи Цілей НАТО, Стратегії Уряду України) в процесі ґендер­ної інтеграції в реформи в Націо­нальній гвардії України;

 

  • внесено зміни у нормативно-пра­вові та розпорядчі документи з метою дотримання принципу рівності прав та можливостей жінок та чоловіків у діяльності Національної гвардії України;

 

  • проведено первинне ґендерне навчання шляхом інформування військовослужбовців Національ­ної гвардії України, представників кадрової служби, персоналу тери­торіальних управлінь та тренінги з військовослужбовцями, які брали участь в оцінці ґендерної чуйності;

 

  • в навчальному центрі Національ­ної гвардії України впроваджено навчальний модуль з підвищен­ня ґендерної компетентності військових професіоналів у про­грами підготовки головних сер­жантів та командирів відділень;

 

  • запроваджено тематичний роз­діл на сайті Національної гвардії України, присвячений ґендерній інтеграції, який містить інформа­ційно-довідкові матеріали, нови­ни, відеоматеріали.

 

Ґендерна інтеграція - 2017 рік у Національній гвардії України